NWCCU


Nevada

Truckee Meadows Community College

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอย ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

College of Southern Nevada

ภาพรวม วิทยาลัย Southern Nevada (CSN) เเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

Oregon

Lane Community College

วิทยาลัยชุมชน Lane: ช่วยสร้างฝันของคุณให้เป็นจริง วิทยาลัยชุมชน Lane ได้รับการยอมรับใน ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • มากกว่า