NWCCU


Nevada

Truckee Meadows Community College

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอย ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

Oregon

Lane Community College

วิทยาลัยชุมชนเลน, สร้างฝันให้เป็นจริง วิทยาลัยชุมชนเลน (LCC) มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วป ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
  • มากกว่า