Southern Illinois University at Carbondale

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $35,000—$40,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, บัณฑิตศึกษา

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP, HLC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60 +, การทดสอบ IELTS: Band 6 +

 • สื่อสังคม

สถานที่ตั้ง

เมือง Carbondale ตั้งอยู่ทางตะวันตกกลาง (Midwest) ถ้าขับรถจะใช้เวลาประมาณ:

 • ห้าชั่วโมงไปถึงตอนใต้ของเมือง Chicago
 • สองชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง St. Louis
 • สี่ชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Nashville รัฐ Tennessee
 • 10 นาทีไปถึงป่าสงวนแห่งชาติ Shawnee

หลักสูตรวิชาการศึกษา

ในสาขาวิชาการเกษตร, วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปะ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การบิน, ธุรกิจและการบริหาร, การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วิจิตรศิลป์, การสื่อสารมวลชนและสื่อศิลปะ, วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในหลักสูตรด้านกฎหมาย นอกจากนี้ SIU ยังเสนอมากกว่า:

 • 200 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรวิชาเฉพาะ และหลักสูตรวิชาโท
 • 70 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
 • 30 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ข้อกำหนดในการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถทำการสมัครเข้าศึกษาได้ทุกสาขาวิชาผ่านทางออนไลน์

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

มีอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้:

 • มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ขึ้นไปจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำหรับนักศึกษาที่ทำการโอนย้าย
 • หลักฐานทางการเงิน
 • ใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 40 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ใบแสดงผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการดังต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 68 คะแนน
  • TOEFL PBT – 520 คะแนน
  • IELTS – 6.0 คะแนน
  • ITEP – 4.0 คะแนน
  • หลักสูตรการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขจากศูนย์สอนภาษาอังกฤษของเรา

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีเงื่อนไขอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 • ใบหลักฐานทางการเงิน
 • ใบแสดงผลการศึกษาตัวจริง
 • ใบแสดงผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการดังต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 80 คะแนน
  • IETLS – 6.5 คะแนน
  • ITEP – 5.0 คะแนน
  • ท่านอาจต้องแสดงผลคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าคะแนนข้างต้นหรือ ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขในบางคณะ
 • นอกจากนี้ท่านต้องแสดงเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ แล้วแต่ที่ทางคณะกำหนด เช่น GRE/GMAT, จดหมายแนะนำ และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อแสดงคุณสมบัติของนักศึกษา

วันสิ้นสุดการรับสมัครและข้อกำหนดการรับสมัครของแต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป กรุณาติดต่อทางคณะโดยตรงเพื่อขอรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่าย

 • ระดับปริญญาตรี – 40,000 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถขอทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ได้บางส่วน)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา – 42,500 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถขอทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ได้)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ – 5,050 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ/หนึ่งภาคการศึกษา (แปดสัปดาห์) (ไม่สามารถขอทุนการศึกษาได้) ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ (CESL)

ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ (CESL)

เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองการศึกษาจาก Commission on Intensive English Accreditation เรามีคณาจารย์ผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิเป็นผู้ทำการสอน เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ เราเสนอชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 15 ท่าน และชั้นเรียนที่เน้นทักษะทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม

รายละเอียดของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้:

 • มีสี่ภาคการศึกษา (แปดสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา) ในระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และหนึ่งภาคการศึกษาในช่วงฤดูร้อน นักศึกษาสามารถเริ่มทำการสมัครได้ในเดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม หรือเดือนตุลาคม
 • มีทั้งหมดเจ็ดระดับ ใช้เวลาทำการศึกษา 18 ถึง 25 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
 • การเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบเพื่อช่วยฝึกทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และไวยากรณ์ให้แก่นักศึกษา
 • เน้นการสอนทักษะทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม
 • เสนอหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่สามารถขอรับคืนได้) นักศึกษาผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถทำการสมัครได้ เราเปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา นักศึกษาของ CESL สามารถเข้าพักอาศัยภายในวิทยาเขตและใช้บริการเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีอยู่ภายในวิทยาเขตได้ นอกจากนี้ CESL ยังเสนอหลักสูตรเฉพาะพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐบาลอีกด้วย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาของ SIU โดยปกติประกอบด้วยสองภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาค) ได้แก่:

 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง (เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม)
 • ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม)
 • ภาคฤดูร้อน

นักศึกษาและคณาจารย์

อาจารย์ผู้สอนของ SIU ทุ่มเทชีวิตให้กับการสอน ทุกท่านมีประสบการณ์ทางการสอนและมีความรู้ที่ก้าวหน้าในหลายสาขาทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ

หลายท่านเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลกทางด้านการทำงานวิจัยในสาขาที่แตกต่างกันออกไป SIU มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 18,000 คน โดย 20 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี SIU เริ่มต้นรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาในปี ค.ศ. 1947 และประสบความสำเร็จและได้รับชื่อเสียงที่ดีทางด้านการต้อนรับที่อบอุ่นและการให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่นักศึกษาชาวต่างชาติจากนั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันมีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด 7 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนนักศึกษาโดยรวมทั้งหมดผู้มาจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

กิจกรรมทางสังคม

International Friends Club เป็นองค์กรอาสาของชุมชนทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษานานาชาติของ SIU เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในเมือง Carbondale อีกทั้งช่วยนักศึกษาในการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมและภาษาอื่น ๆ ผ่านการมีสัมพันธมิตรภายในวิทยาเขตและชุมชนทางตอนใต้ของรัฐ Illinois ทั้งหมด

ที่พักอาศัย

นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการหาที่พักเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว SIU มีที่พักสำหรับนักศึกษาทั้งที่มีสถานะโสดและที่แต่งงานแล้วและมีคู่ครองมาด้วยที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

นักศึกษาใหม่ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่านั้นจะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักที่ตั้งอยู่ภายนอกวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น อพาร์ทเม้นต์ และบ้านพัก

การนันทนาการ

เราเสนอการนันทนาการที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา เช่น สนามเทนนิส สถานที่เล่น ทะเลสาปที่มีหาดทรายและท่าเรือ อีกทั้งมีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก ลู่วิ่งในร่ม สนามเล่นแฮนด์บอล/แร็กเก็ต ห้องยกน้ำหนัก สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล อุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์แคมป์ปิ้งในศูนย์นันทนาการนักศึกษาของ SIU (Student Recreation Center) นอกจากนี้ภายในศูนย์นักศึกษา (Student Center) ยังมีร้านขายหนังสือ ร้านอาหารหลายประเภท สนามโบว์ลิง และห้องเล่นบิลเลียด มีสมาคมนักศึกษาของ SIU ในนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 450 สมาคม มีการจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ตลอดปี เช่น งานคอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆ การเชิญนักพูดมาบรรยาย และงานแสดงดนตรีต่าง ๆ

การคมนาคม

นักศึกษาของ SIU สามารถใช้บริการรสบัสภายในสถาบันได้ฟรี นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกบินลงที่สนามบิน St. Louis’ international airport ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย มีสถานีรถไฟ Amtrak ที่ไปเมือง Chicago ทุกวัน และเมือง Carbondale ยังมีบริการรสบัส Greyhound อีกด้วย

Southern Illinois University at Carbondale


Southern Illinois University
425 Clocktower Dr., MC 4333
Carbondale IL 62901
P: 618-453-5774
CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Southern Illinois University at Carbondale