DePaul University

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  คาทอลิก

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

English Language Academy (ELA) ของ DePaul University เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 1996 เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของอเมริกา หลักสูตร ELA เน้นการสอนภาษาสี่ด้านด้วยกันคือ การพัฒนาการอ่านและคำศัพท์ การเขียน (การเขียนความเรียง & การเขียนเชิงโวหาร รวมไปถึงการประมวลผลคำ) ไวยากรณ์ และการฟังและพูด (การออกเสียง เ้น้นทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ) เข้าชั้นเรียนสัปดาห์ละห้าวัน โดยทั่วไปจะเริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 3:00 น. เฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรมีห้าระดับด้วยกันคือ Foundation, Intermediate, High-intermediate, Advanced และ University Bridge นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้เลื่อนระดับในแต่ละภาคเรียน นอกจากนี้ ELA ยังเปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ที่เรียกว่า TOEFL Intensive Program (TIP) อีกด้วย

DePaul University ก่อตั้งเมื่อปี 1898 และเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีนัำำกศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกว่า 25,000 คน หลักสูตรที่เปิดสอนมีหลากหลายทั้งหลักสูตรเพื่อการศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ชิคาโก ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและธุรกิจที่สำคัญ โดยมีแหล่งทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว งานกิจกรรมและแหล่งบันเทิงต่างๆ มากมาย

DePaul University


25 East Jackson Boulevard
Chicago IL 60604-2217
P: 312.362.6455
CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: DePaul University