University of Missouri Columbia

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

มหาวิทยาลัย Missouri เมือง Columbia (MU หรือ Mizzou) ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองการศึกษามากกว่า 300 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่และระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ไม่ผ่านข้อกำหนด TOEFL ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษาจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษาผู้มีคะแนน TOEFL 61 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนนสามารถเข้าร่วม AIM (Academic Integration @ Mizzou)  และนักศึกษาผู้มีคะแนน TOEFL 79 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนนจะได้รับการยอมรับเข้าศึกษาทันที  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้เมื่อศึกษาหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษสำเร็จแล้ว

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (IEP)

IEP ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติผู้ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือมีเหตุผลส่วนตัวหรือทางอาชีพ เปิดรับผู้สมัครทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

 • ทำการศึกษาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กและได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
 • เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยโดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
 • คณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิสูงและทุ่มเทให้แก่นักศึกษา
 • มีการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่เป็นประจำ รวมทั้งการไปทัศนศึกษานอกเมืองด้วย
 • ให้ความช่วยเหลือในการสอบวัดระดับเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ เรื่องส่วนตัว และการเข้าเมือง
 • บริการจัดหาที่พักทั้งหอพักภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรืออพาร์ทเมนท์ภายนอกวิทยาเขต
 • นักศึกษาสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Missouri เมือง Columbia เพื่อเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและรับบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
 • ชั้นเรียน IEP ทั้งหมด สำนักงานของคณาจารย์ และสำนักบริหาร มีที่ตั้งรวมอยู่ในอาคารเดียวกันภายในวิทยาเขต
 • มีการจัดสอบ TOEFL ของสถาบันเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
 • เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม

ชุมชน

เมือง Columbia ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดเล็กที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา นิตยสาร Money Magazine ได้จัดให้เมือง Columbia เป็นหนึ่งใน 20 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีระบบการศึกษา เศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพประชาชน โอกาสทางด้านที่พักอาศัย และคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ยอดเยี่ยม และหนังสือ 50 Fabulous Places to Raise Your Family ก็ได้ยกให้เมือง Columbiaเป็น "เมืองขนาดเล็กที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ" ในด้านที่พักอาศัย การทำงาน การศึกษา และการสันทนาการ

 • เมือง Columbia เป็นเมืองที่ปลอดภัย สะอาด และผู้คนมีความเป็นมิตร ตั้งอยู่ตรงกลาง (200 กิโลเมตร) ระหว่างเมือง Kansas City และเมือง St. Louis
 • ค่าครองชีพในเมือง Columbia ต่ำกว่าค่าครองชีพของทั้งประเทศทั้งหมด 8-10 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย
 • เมือง Columbia มีสถานที่เพื่อการสักการะบูชาหลายแห่ง ได้แก่ มัสยิด สุเหร่าชาวยิว และโบสถ์อื่นอีกมากมายหลายแห่ง
 • เมือง Columbia มีจำนวนประชากรเกือบ 120,000 คน เป็นเมืองขนาดกลางที่ผสมผสานการใช้ชีวิตแบบในเมืองและแบบในชนบทที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Missouri เมือง Columbia (MU หรือ Mizzou) ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1839 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ Mississippi และเป็นหนึ่งในสี่วิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ University of Missouri System นอกจากนี้ Peterson's Competitive Colleges, The Fiske Guide to Colleges และ The Insider's Guide to the Colleges นอกจากนี้ MU ได้ถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยถูกบรรยายว่าเป็นสถาบันที่เข้มงวดทางด้านวิชาการและเสนอค่าเล่าเรียนในราคาที่ไม่แพง ในปี ค.ศ. 2017 MU ได้ถูกจัดอันดับโดย Fiske’s Best Buy ให้เป็นหนึ่งใน 38 สถาบันการศึกษาที่คุ้มค่าที่สุด และนิตยสาร Money Magazine, Barron's Best Buys in College Education และ College Finder ยกให้ Mizzou เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

 • Mizzou เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดมากกว่า 30,000 คน และมากกว่า 2,000 คนเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ (ประมาณ 6% ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่มาจากมากกว่า 100 ประเทศ)
 • มหาวิทยาลัย Missouri เมือง Columbia เป็นศูนย์ทดสอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ
 • นักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 61 คะแนนสำหรับหลักสูตร Bridge Program และมี 79 คะแนนสำหรับการสมัครเข้าศึกษาปกติ (หรือมากกว่าในบางหลักสูตร)
 • ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่และหลักสูตรระดับปริญญาโทบางหลักสูตร สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีคะแนนสอบ TOEFL ไม่ถึงระดับที่กำหนด การรับสมัครเข้าศึกษาจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยรวมไปถึง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด คลินิกสุขภาพสำหรับนักศึกษา พิพิธภัณฑ์หลายแห่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬามากมาย เช่น ศูนย์นันทนาการสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล อุปกรณ์การฝึกน้ำหนัก สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และสนามฟุตบอล

หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งหมด 19 แห่งของมหาวิทยาลัย Missouri เมือง Columbia เปิดสอนมากกว่า 280 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีและในพื้นที่ที่เน้นความสำคัญ นอกจากนี้วิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนวารสารศาสตร์ยังเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 6,000 คนทำการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามรากกว่า 100 หลักสูตร

University of Missouri Columbia


Intensive English Program (IEP) 208 McReynolds Hall
Columbia MO 65211
P: 573.882.7523
EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Missouri Columbia